Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

ŠIS (součástí je eŽK)

Vstup do Šestíkova informačního systému ZDE

 

Absence se pomocí ŠIS pouze oznamuje (ŠIS → Komens → poslat zprávu – druh zprávy: omluvení absence).  Oznámit absenci lze i pomocí emailu, telefonicky, nebo písemně.

Omluvenky do tělesné výchovy zasílejte přímo vyučujícím TV

Omlouvání absence pomocí omluvného listu (viz níze).

 

Problémy s psaním zpráv v internetovém prohlížeči MS Internet Explorer

Pokud využíváte internetový prohlížeč MS Internet Explorer, tak se v některých případech může stát, že nelze odeslat zprávu. Chyba není v ŠIS, ale v bezpečnostním nastavení prohlížeče MS Internet Explorer. Doporučujeme používat jiné internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla), které fungují bezproblémově. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na instalaci jiných prohlížečů naleznete zde

Vysvětlení zkratek u hodnocení v eŽK:

A – žák byl v době konání písemné práce nepřítomen

N – žák byl ve škole, ale písemnou práci nepsal (většinou z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

X – žák písemnou práci psal, ale nebyl z ní hodnocen (rovněž z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

 

Návody k práci s ŠIS:

A) Oznamování absence pomocí ŠIS (lze i pomocí emailu, telefonicky, nebo písemně):

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit do 3 dnů od počátku absence
 • návod: otevřít ŠIS → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: omluvení absence)
 • příklady textu oznámení:
  1. nemoc (pokud neznáme přibližný datum ukončení absence)
  2. nemoc – předpokládaný nástup do školy 16. 9. 2013
  3. Náš syn jde 16. 9. ve 12,00 na očkování

B) Omlouvání absence:

 • Ihned po návratu žáka do školy je povinen jej písemně omluvit na omluvném listu ve školním deníčku (1. ročník), omluvném listu v papírové žákovské knížce (2. a 3. ročník) nebo omluvném listu (4. až 9. ročník). Omluvy podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

Omluva z aktivní účast v hodině tělesné výchovy ze zdravotních důvodů – tj. žák je přítomen v hodině tělesné výchovy, ale necvičí:

 • omluvenku je třeba zaslat minimálně do 7,30 daného dne.
 • návod: otevřít ŠIS → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: obecná zpráva; komu: vybrat jméno vyučujícího tělesné výchovy: Mynářová nebo Maštalířová)
 • příklad textu omluvenky:
  • omluvte dne 16. 9. 2013 našeho syna z Tv z důvodu silného nachlazení a kašle

C) Informace o průběžné klasifikaci

 • otevřít ŠIS → záložka klasifikace → průběžná klasifikace
 • Jak zjistit bližší informace o známkách?
 1. varianta: v pravé části plochy označit políčko detail;
 2. varianta: v pravé části plochy rozbalit zobrazit a označit zvolené možnosti.
 • Co je to váha známky?
  • váha známky může být od 1 do 10;
  • čím je známka významnější, tím má vyšší váhu;
  • např. známka za čtvrtletní práci – váha 10 (do celkového průměru se počítá jako 100%); známka za domácí úkol – váha 2 (do celkového úkolu se počítá jako 20%);
  • váha známky a celkový průměr se nemusí zobrazit u každého předmětu (záleží na nastavení učitelem daného předmětu).

 

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky

Zabezpečení aplikace

Pro školní informační systém je použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič obdržel své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého pouze jemu budou zpřístupněny určené informace.

Přístup k ŠIS

 • Zákonní zástupci obdrží v kanceláři školy své originální přístupové údaje.
 • Žáci své originální údaje obdrží od třídního učitele.
 • Vstup do systému je přes www.sestka-fm.cz (Šestíkův informační systém).
 • Zadat přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele.
 • V případě ztráty přístupových údajů je nutné písemně zažádat o nové a vyzvednout je osobně v kanceláři školy.
 • Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v ŠIS, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

 

Informace z papírové žákovské knížky

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Ukončení prvního pololetí 31. 1. 2018
Jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 12. – 18. 2. 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. 3. 2018
Ukončení druhého pololetí 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31. 8. 2018
Třídní schůzky 5. 9. 2017, 21. 11. 2017 a 17. 4. 2018

ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA

Název školy Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Adresa školy Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek
Internet www.sestka-fm.cz
Telefon sekretariát 558 443 111
Telefon ŠJ 558 443 138
Telefon ŠD 558 443 126
E-mail sestka@sestka-fm.cz

 

Výňatek ze školního řádu

Vím, že mám povinnost:

 • řádně docházet do školy a vzdělávat se,
 • dodržovat školní řád a další předpisy školy (např. k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsem pravidelně seznamován),
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně
 • nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 • chovat se slušně v prostorách školy i mimo ně,
 • chodit do školy pravidelně, včas, vhodně a čistě upraven,
 • přezouvat se,
 • zdravit dospělé osoby,
 • vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy,
 • dbát na čistotu a pořádek nejen na svém místě, ale také v prostorách školy i jejím okolí,
 • mít uzamčenu svou šatní skříňku a dodržovat v ní pořádek,
 • nahlásit každý úraz nebo vznik škody bez odkladu učiteli,

Vím, že nesmím:

 • opustit školní budovu v průběhu vyučování bez vědomí vyučujících,
 • zapomínat pomůcky, domácí úkoly a ŽK,
 • nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit mé zdraví a bezpečnost nebo jiných osob,
 • nosit do školy cennosti a větší obnosy peněz jindy, než je to nezbytně nutné,
 • nosit ve škole obuv s černou nebo špinící podešví, sportovní obuv ve třídě,
 • nosit stejnou sportovní obuv do tělocvičny a ven,
 • přisvojovat si věci, které mi nepatří,
 • používat jakýmkoli způsobem mobilní telefony, tablety, notebooky a audiopřehrávače. Tato zařízení mohou žáci použít pouze jako pomůcku ve vyučování, nebo v mimořádných případech. Vždy ale se souhlasem pedagogického pracovníka.
 • zapojovat jakékoli elektrospotřebiče do zásuvky.

Musím se vyhnout:

 • všem projevům ponižování, ubližování a šikaně,
 • hrubému a vulgárnímu vyjadřování,
 • kouření, užívání alkoholu, drog a jiných zdraví škodlivých látek,
 • chování, které by ohrozilo mé zdraví nebo zdraví jiných osob.

Mám právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 • na informace o průběhu a výsledcích mého vzdělávání,
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se mého vzdělávání,
 • na vyjadřování se ke všem rozhodnutím, které se týkají mého vzdělávání,
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí,
 • na svobodu myšlení, projevu, náboženství,
 • na odpočinek mezi vyučovacími hodinami a po vyučování.