Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Program vzdělávání

Ve školním roce 2011-2012 dochází do naší školy 414 žáků. Škola vyučuje podle ŠVP – Škola mostem k životu.

Třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Stalo se již tradicí vyhlašovat každoročně přijímací zkoušky do matematické třídy a každým rokem z nejlepších uchazečů tuto třídu sestavit. Vytvoří se v ní zpravidla velmi dobrý kolektiv, který se učí všem hlavním předmětům, má však více matematiky (šest hodin týdně), dvě hodiny informatiky, v jejímž rámci se seznámí i s prací na Internetu, a může se zapojit i do nepovinného kroužku cvičení z matematiky.

Žáci těchto matematických tříd reprezentují naši školu v rozličných matematických soutěžích a olympiádách a vždy patří mezi úspěšné řešitele a umisťují se na předních místech.

Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Nezapomínáme ani na sportovní využití a růst našich žáků. Již řadu let působí na naší škole sportovní třída
zaměřená na lehkou atletiku. Tato sportovní třída má 3 hodiny tělesné výchovy týdně a v rámci nepovinných předmětů až čtyři hodiny sportovních her v odpoledních hodinách. Díky sportovnímu nadšení a elánu p. uč. třídní mají i žáci s tímto zaměřením velkou motivaci a snahu o účast na soutěžích v bězích, skocích, hodech ap.

Výuka cizích jazyků

Od čtvrté třídy vyučujeme jazyk německý, jazyk anglický. V rámci kroužků je možné navštěvovat jazyk francouzský a německý.

Plavání

V rámci osnov plavání ve 2. a 3. ročníku.

Bruslení ve VSH ve Frýdku-Místku

V rámci tělesné výchovy chodí žáci jednou za čtrnáct dnů do sportovní haly. Jsou rozděleni do jednotlivých výkonnostních skupin a pod vedením svých učitelů pak bruslí.

Lyžařský vzdělávací kurz

V rámci osnov sportovní šesté třídy a u nesportovních tříd sedmé třídy jezdí pravidelně na lyžařské kurzy. Žáci se nejen blíže seznámí s lyžařskou výzbrojí, ale sblíží se i celé třídní kolektivy při aktivitách mimo svah.

Individuální vzdělávací program pro žáky se speciálními poruchami učení

Na návrh pedagogicko-psychologické poradny probíhá toto vyučování pro žáky s určitým druhem poškození v úzkém kroužku maximálně 2 – 3 žáků a provádí ho učitelé se speciáním školením.