Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

ŠIS (součástí je eŽK)

Aktualizace ŠIS Bakaláři (27. 11. 2017)

V pondělí 27. 11. (od 18.00) do úterý 28. 11. (cca 6.00) budou probíhat aktualizace na ŠIS Bakaláři (eŽK). Pokud tento systém navštěvujete přes mobilní aplikace, tak po tuto dobu prosím ŠIS Bakaláři nespouštějte. Mohlo by to způsobit problémy při aktualizaci systému. Děkujeme.

Vstup do Šestíkova informačního systému ZDE

 

!!! Změny od školního roku 2016/17 !!!:

Absence se pomocí ŠIS pouze oznamuje (ŠIS → Komens → poslat zprávu – druh zprávy: omluvení absence).  Oznámit absenci lze i pomocí emailu, telefonicky, nebo písemně.

Omluvenky do tělesné výchovy zasílejte přímo vyučujícím TV

Omlouvání absence pomocí omluvného listu (viz níze).

 

Problémy s psaním zpráv v internetovém prohlížeči MS Internet Explorer

Pokud využíváte internetový prohlížeč MS Internet Explorer, tak se v některých případech může stát, že nelze odeslat zprávu. Chyba není v ŠIS, ale v bezpečnostním nastavení prohlížeče MS Internet Explorer. Doporučujeme používat jiné internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla), které fungují bezproblémově. Děkujeme za pochopení.

Odkaz na instalaci jiných prohlížečů naleznete zde

Vysvětlení zkratek u hodnocení v eŽK:

A – žák byl v době konání písemné práce nepřítomen

N – žák byl ve škole, ale písemnou práci nepsal (většinou z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

X – žák písemnou práci psal, ale nebyl z ní hodnocen (rovněž z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti)

 

Návody k práci s ŠIS:

A) Oznamování absence pomocí ŠIS (lze i pomocí emailu, telefonicky, nebo písemně):

 • absenci je dle školního řádu potřeba oznámit do 3 dnů od počátku absence
 • návod: otevřít ŠIS → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: omluvení absence)
 • příklady textu oznámení:
  1. nemoc (pokud neznáme přibližný datum ukončení absence)
  2. nemoc – předpokládaný nástup do školy 16. 9. 2013
  3. Náš syn jde 16. 9. ve 12,00 na očkování

B) Omlouvání absence:

 • Ihned po návratu žáka do školy je povinen jej písemně omluvit na omluvném listu ve školním deníčku (1. ročník), omluvném listu v papírové žákovské knížce (2. a 3. ročník) nebo omluvném listu (4. až 9. ročník). Omluvy podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka.

Omluva z aktivní účast v hodině tělesné výchovy ze zdravotních důvodů – tj. žák je přítomen v hodině tělesné výchovy, ale necvičí:

 • omluvenku je třeba zaslat minimálně do 7,30 daného dne.
 • návod: otevřít ŠIS → Komens → poslat zprávu (druh zprávy: obecná zpráva; komu: vybrat jméno vyučujícího tělesné výchovy: Mynářová nebo Maštalířová)
 • příklad textu omluvenky:
  • omluvte dne 16. 9. 2013 našeho syna z Tv z důvodu silného nachlazení a kašle

C) Informace o průběžné klasifikaci

 • otevřít ŠIS → záložka klasifikace → průběžná klasifikace
 • Jak zjistit bližší informace o známkách?
 1. varianta: v pravé části plochy označit políčko detail;
 2. varianta: v pravé části plochy rozbalit zobrazit a označit zvolené možnosti.
 • Co je to váha známky?
  • váha známky může být od 1 do 10;
  • čím je známka významnější, tím má vyšší váhu;
  • např. známka za čtvrtletní práci – váha 10 (do celkového průměru se počítá jako 100%); známka za domácí úkol – váha 2 (do celkového úkolu se počítá jako 20%);
  • váha známky a celkový průměr se nemusí zobrazit u každého předmětu (záleží na nastavení učitelem daného předmětu).

 

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky

Zabezpečení aplikace

Pro školní informační systém je použit systém Bakaláři. Každý žák a rodič obdržel své originální uživatelské jméno a heslo, pomocí kterého pouze jemu budou zpřístupněny určené informace.

Přístup k ŠIS

 • Zákonní zástupci obdrží v kanceláři školy své originální přístupové údaje.
 • Žáci své originální údaje obdrží od třídního učitele.
 • Vstup do systému je přes www.sestka-fm.cz (Šestíkův informační systém).
 • Zadat přístupové jméno, heslo a dále postupovat dle návodu pro uživatele.
 • V případě ztráty přístupových údajů je nutné písemně zažádat o nové a vyzvednout je osobně v kanceláři školy.
 • Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v ŠIS, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.

 

Informace z papírové žákovské knížky

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

Začátek školního roku 4. 9. 2017
Podzimní prázdniny 26. a 27. 10. 2017
Vánoční prázdniny 23. 12. 2017 – 2. 1. 2018
Ukončení prvního pololetí 31. 1. 2018
Jednodenní pololetní prázdniny 2. 2. 2018
Jarní prázdniny 12. – 18. 2. 2018
Velikonoční prázdniny 29. a 30. 3. 2018
Ukončení druhého pololetí 29. 6. 2018
Hlavní prázdniny 2. 7. – 31. 8. 2018
Třídní schůzky 5. 9. 2017, 21. 11. 2017 a 17. 4. 2018

ADRESY A TELEFONNÍ ČÍSLA

Název školy Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400
Adresa školy Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek
Internet www.sestka-fm.cz
Telefon sekretariát 558 443 111
Telefon ŠJ 558 443 138
Telefon ŠD 558 443 126
E-mail sestka@sestka-fm.cz

 

Výňatek ze školního řádu

Vím, že mám povinnost:

 • řádně docházet do školy a vzdělávat se,
 • dodržovat školní řád a další předpisy školy (např. k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsem pravidelně seznamován),
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně
 • nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 • chovat se slušně v prostorách školy i mimo ně,
 • chodit do školy pravidelně, včas, vhodně a čistě upraven,
 • přezouvat se,
 • zdravit dospělé osoby,
 • vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy,
 • dbát na čistotu a pořádek nejen na svém místě, ale také v prostorách školy i jejím okolí,
 • mít uzamčenu svou šatní skříňku a dodržovat v ní pořádek,
 • nahlásit každý úraz nebo vznik škody bez odkladu učiteli,

Vím, že nesmím:

 • opustit školní budovu v průběhu vyučování bez vědomí vyučujících,
 • zapomínat pomůcky, domácí úkoly a ŽK,
 • nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit mé zdraví a bezpečnost nebo jiných osob,
 • nosit do školy cennosti a větší obnosy peněz jindy, než je to nezbytně nutné,
 • nosit ve škole obuv s černou nebo špinící podešví, sportovní obuv ve třídě,
 • nosit stejnou sportovní obuv do tělocvičny a ven,
 • přisvojovat si věci, které mi nepatří,
 • používat jakýmkoli způsobem mobilní telefony, tablety, notebooky a audiopřehrávače. Tato zařízení mohou žáci použít pouze jako pomůcku ve vyučování, nebo v mimořádných případech. Vždy ale se souhlasem pedagogického pracovníka.
 • zapojovat jakékoli elektrospotřebiče do zásuvky.

Musím se vyhnout:

 • všem projevům ponižování, ubližování a šikaně,
 • hrubému a vulgárnímu vyjadřování,
 • kouření, užívání alkoholu, drog a jiných zdraví škodlivých látek,
 • chování, které by ohrozilo mé zdraví nebo zdraví jiných osob.

Mám právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 • na informace o průběhu a výsledcích mého vzdělávání,
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se mého vzdělávání,
 • na vyjadřování se ke všem rozhodnutím, které se týkají mého vzdělávání,
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí,
 • na svobodu myšlení, projevu, náboženství,
 • na odpočinek mezi vyučovacími hodinami a po vyučování.