Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školská rada

Zápisy z jednání školské rady

Výsledky voleb do školské rady

V rámci volby členů do školské rady pro období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020 byli zvoleni za pedagogické pracovníky školy Mgr. Zbyněk Velčovský a Mgr. Ludmila Stuchlíková a za zákonné zástupce žáků naší školy Bc. Lenka Paseková a Mgr. Eva Bartozelová.

Všem zvoleným blahopřejeme.

Zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady – ZDE.


Složení školské rady:

Školská rada má 6 členů. 2 členy školské rady volí zákonní zástupci žáků a zletilí žáci, 2 členy pedagogičtí pracovníci a 2 členy jmenuje zřizovatel. Funkční období rady jsou 3 roky.

Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování;
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
  • schvaluje školní řád;
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozborům hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
  • projednává inspekční zprávy ČŠI;
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy;
  • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Školská rada je zastoupena

za zřizovatele

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail
 Bc. Renata Hrstková
 Mgr. et Mgr. Kristýna Šircová

za rodiče

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail
Mgr. et Mgr. Eva Bartozelová
Bc. Lenka Paseková

za pedagogy

Titul Jméno Příjmení Telefon E-mail
Mgr. Ludmila Stuchlíková 558 443 137  ludmila.stuchlikova@sestka-fm.cz
Mgr. Zbyněk Velčovský 558 443 131  zbynek.velcovsky@sestka-fm.cz

Předseda školské rady: Mgr. Zbyněk Velčovský

Místopředsedkyně školské rady: Mgr. et Mgr. Eva Bartozelová