Základní škola
Frýdek-Místek, Pionýrů 400

Školní řád

Školní řád (pdf)

Výňatek ze školního řádu

Vím, že mám povinnost:

 • řádně docházet do školy a vzdělávat se,
 • dodržovat školní řád a další předpisy školy (např. k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž jsem pravidelně seznamován),
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem,
 • zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně
 • nosit do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.
 • chovat se slušně v prostorách školy i mimo ně,
 • chodit do školy pravidelně, včas, vhodně a čistě upraven,
 • přezouvat se,
 • zdravit dospělé osoby,
 • vážit si nejen svých věcí, ale i věcí spolužáků a majetku školy,
 • dbát na čistotu a pořádek nejen na svém místě, ale také v prostorách školy i jejím okolí,
 • mít uzamčenu svou šatní skříňku a dodržovat v ní pořádek,
 • nahlásit každý úraz nebo vznik škody bez odkladu učiteli,

Vím, že nesmím:

 • opustit školní budovu v průběhu vyučování bez vědomí vyučujících,
 • zapomínat pomůcky, domácí úkoly a ŽK,
 • nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit mé zdraví a bezpečnost nebo jiných osob,
 • nosit do školy cennosti a větší obnosy peněz jindy, než je to nezbytně nutné,
 • nosit ve škole obuv s černou nebo špinící podešví, sportovní obuv ve třídě,
 • nosit stejnou sportovní obuv do tělocvičny a ven,
 • přisvojovat si věci, které mi nepatří,
 • používat jakýmkoli způsobem mobilní telefony, tablety, notebooky a audiopřehrávače. Tato zařízení mohou žáci použít pouze jako pomůcku ve vyučování, nebo v mimořádných případech. Vždy ale se souhlasem pedagogického pracovníka.
 • zapojovat jakékoli elektrospotřebiče do zásuvky.

Musím se vyhnout:

 • všem projevům ponižování, ubližování a šikaně,
 • hrubému a vulgárnímu vyjadřování,
 • kouření, užívání alkoholu, drog a jiných zdraví škodlivých látek,
 • chování, které by ohrozilo mé zdraví nebo zdraví jiných osob.

Mám právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
 • na informace o průběhu a výsledcích mého vzdělávání,
 • na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se mého vzdělávání,
 • na vyjadřování se ke všem rozhodnutím, které se týkají mého vzdělávání,
 • na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí,
 • na svobodu myšlení, projevu, náboženství,
 • na odpočinek mezi vyučovacími hodinami a po vyučování.